Taina Juurakko-Paavola

Extern utvärdering

År 2017 beställde Svenska nu en extern utvärdering av nätverkets verksamhet under de gångna tio åren. I utvärderingen undersöks verksamhetens relevans, verksamhetsformer och det ges rekommendationer för projektets fortsatta arbete. Utvärderingen beställdes av Hämeen Ammattikorkeakoulu och den utfördes av forskaröverlärare, docent Taina Juurakko-Paavola.

Videor från utvärderingen

Svenska nu – extern utvärdering – presentation 14.02.2018

Extern utvärdering av Svenska nu – rapport 14.02.2018

Pro gradu-avhandlingar

År 2017 fyllde nätverket Svenska nu tio år, och för att fira jubileumsåret har jag skrivit min pro gradu-avhandling om Svenska nu:s verksamhet. I avhandlingen granskar jag skolbesök som Svenska nu arrangerar och deras påverkan på de finskspråkiga gymnasisterna. Jag presenterar också några konkreta förbättringsförslag till verksamheten i slutet av avhandlingen.

 

Avhandlingen kombinerar teorier inom kommunikativ språkundervisning och motivation. Jag har velat ta reda på om gästernas lektioner uppmuntrar eleverna att använda svenska, eftersom det är ett av Svenska nu:s viktigaste mål. Dessutom har jag velat undersöka om eleverna känner sig motiverade under skolbesöken och om gästernas lektioner ökar deras motivation för svenskstudier. Vid sidan av eleverna har jag frågat svensklärarna om deras åsikter om skolbesöken.

 

Forskningsmaterialet har jag samlat in genom att besöka tre gymnasier som hade bokat en gäst via Svenska nu. Jag har deltagit i lektionerna som observatör och intervjuat både eleverna och lärarna efteråt. Gästerna vars lektioner jag har observerat är radioprogramledaren Erkki Kuronen, serietecknaren Petra Bergström och ekonomistuderanden Kenneth Nilsson.

Piia Suomalainen, 18.9.2017

Piia Suomalainens presentation

Piia Suomalainens pro gradu-avhandling

Skrift om Dream Academy Norden

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”.

Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas vittnesmål framgår också att projektet ofta gett en nordisk prägel till hela skolans verksamhet och att de finskspråkiga eleverna verkade bli mera motiverade att läsa svenska. På basen av elevkommentarerna kan man dra slutsatsen att de medverkande eleverna fått minnen för livet.

Skrift om Dream Academy Norden

I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom granspråksinlärning initierade Nätverket Svenska nu 2013 ett treårigt nätverksprojekt tillsammans med Norden i skolan/Föreningen Norden, Doctor ABC i gränsregionen Danmark/Tyskland, projektet Finska nu i Sverige och Nordisk språkkoordination. Mål för benchmarking-projektet blev att bidra till kvalitetsutveckling, stimulera till nya arbetssätt samt skapa nätverk och personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta miljöer i Norden. Under projektperioden identifierades det ytterligare aktörer inom kultur- och grannspråksundervisning och genomfördes en forskningsbaserad studie.

DA Norden logo