Nätverket Svenska nu

 

Nätverket Svenska nu bjuder in Dig till språkens och upplevelsernas fascinerande värld. Vi är inne på vårt tionde verksamhetsår. Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och det svenska Finland. Språkundervisning och språkkunskaper diskuteras flitigt. Vi vill vara med om att arbeta för positiva attityder och visa att svenskan ger våra unga konkret nytta och glädje.

 

Vi främjar växelverkan mellan svenskan och andra skolämnen och följer samtidigt de övergripande målsättningarna i skolans läroplan. Vi skapar mötesplatser och dynamik i språkinlärningen. Detta gör vi tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

 

Vårt tema är Tro på dig själv! Svenska nu utmanar ungdomar och lärare i hela Finland att göra en språklig och kulturell utflykt. Vårt program, vare sig det är fråga om teater, litteratur, musik, bildkonst, gastronomi, journalistik eller idrott, bidrar till uttrycksförmåga och starkare självförtroende. Samtidigt utvecklar vi vår verksamhet i de sociala media. Vi erbjuder barn, unga och lärare, konkreta verktyg för fortsatt kontakt med svenskan efter ett Svenska nu-besök. Följ med vår aktivitet på Facebook, Instagram, Twitter och Victor treenaa svenskaa på Facebook. Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!

Vision: Finska ungdomar vågar använda svenska i sitt vardagsliv.

 

Svenska nu

 

  • förmedlar svensk ungdomskultur till klassrummet
  • arrangerar möten med det svenska språket i skolan
  • visar att svenskan är lätt och rolig i praktiska situationer
  • erbjuder elever och lärare nytt undervisningsmaterial
  • arrangerar lärarfortbildning runt om i landet
  • erbjuder ett alternativ till den anglosaxiska kulturen
  • arbetar med alla finskspråkiga skolor i Finland

 

Svenska nu verksamhet 2013-2014 (Prezi-presentation)

 

Europeiska komissionen lyfter fram Svenska nu som ett av de mest lyckade språkprojekten inom området. Se en presentationsvideo om Svenska nu.

 

Kolla också en annan video om Svenska nu eller se hur en Kocka på svenska-lektion fungerar!

Styrgrupp och finansiärer

 

Till projektets styrgrupp hör:

 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Uleåborgs universitet, Svensklärarna i Finland rf, Sveriges Ambassad i Finland (Helsingfors), Svenska Institutet, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf.

 

Universiteten som utbildar svensklärare i Finland bildar ett nätverk som stöder Svenska nu med expertis.

 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

 

Svenska nu-delegationen

 

Svenska nu finansieras av:

 

Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska staten, Finska staten, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Sparbanksstiftelsen, Konstsamfundet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och privata sponsorer.