Om oss

Nätverket Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svensklärarna känner till verksamheten och använder sig av nätverkets program. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vi främjar växelverkan mellan svenskan och andra skolämnen och följer samtidigt de övergripande målsättningarna i skolans läroplan. Vi skapar mötesplatser och dynamik i språkinlärningen. Detta gör vi tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

Vad gör Svenska nu?

Producerar överraskande programformer med intryck från Sverige.

Bjuder på kvalitetssäkrade workshops, föreläsningar och föreställningar som är anpassade för språkundervisningen.

Låter finskspråkiga elever möta svenska språket i autentiska och positiva situationer.

Förmedlar aktuella artister med varierande språkliga bakgrunder.

Skapar samhörighet och arbetsglädje bland svensklärarna i samarbete med andra aktörer.

Producerar kompletterande och relevant läromaterial för undervisningen.

Utövar påverkansarbete och deltar i samhällsdebatten om svenskundervisningen.

Styrgrupp

Nätverket Svenska nu har en styrgrupp som består av relevanta parter för nätverket. Styrgruppen fastställer nätverkets mål, budget, verksamhetsplan och styrdokument. Styrgruppsmedlemmarna bidrar med sin expertis och idkar kritisk översyn över projektets verkställighet.

Medlemmar i Svenska nu-nätverkets styrgrupp år 2023

Eija Heikkala, ordförande för Svensklärarna i Finland rf

Charlotta Johansson, Svenska institutet

Kari Jukarainen, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf

Gunvor Kronman, Hanaholmens VD; ordförande

Elina Lehto-Häggroth, tidigare vice stadsdirektör vid Vanda stad

Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Svenska Kulturfonden

Johanna Luukkonen, ämnesförening för nordiska språk och svensk översättning vid Helsingfors universitet Saga r.f

Olli Määttä, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen

Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen

Anna Kyhä-Mantere, kultur- och kommunikationsdirektör för Svenska Kulturfonden i Björneborg

Anna Mikander, undervisningsråd vid undervisnings- och kulturministeriet

Paula Rossi, professor vid Uleåborgs universitet

Niklas Wahlström, ansvarig för utbildning vid Svenska Folkskolans Vänner

Anna Önnered, förste ambassadsekreterare, vid Sveriges ambassad

 

Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Delegation

Svenska nu:s delegationsmedlemmar deltar i nätverkets påverkansarbete och fungerar som ambassadörer för svenska språket. Åbos borgmästare Minna Arve fungerar som ordförande för delegationen. I delegationen är framstående personer från olika samhällssektorer i Finland och Sverige representerade.

År 2023 finansierades Svenska nu av

Svenska utrikesdepartementet, Utbildningsstyrelsen i Finland, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Stiftelsen Tre Smeder, Helsingestiftelsen i Vanda, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Kulturfonden för Sverige och Finland.

HundrED

År 2020 presenterade HundrED Nätverket Svenska nu som ett framgångsrikt projekt inom språkinlärning. HundrED.Org är en internationell allmännyttig organisation som letar efter och delar erfarenheter av inspirerande innovationer på utbildningsfältet.  På sin webbplats lyfter HundrED fram Svenska nu:s arbete för att öka på finskspråkiga elevers självförtroende och deras förmåga att uttrycka sig på svenska. Läs mer på HundrEDs webbplats. 

Följ med oss

  • Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!