Om oss

Nätverket Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svensklärarna känner till verksamheten och använder sig av nätverkets program. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

 

Vi främjar växelverkan mellan svenskan och andra skolämnen och följer samtidigt de övergripande målsättningarna i skolans läroplan. Vi skapar mötesplatser och dynamik i språkinlärningen. Detta gör vi tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

Vad gör Svenska nu?

Producerar överraskande programformer med intryck från Sverige.

Bjuder på kvalitetssäkrade workshops, föreläsningar och föreställningar som är anpassade för språkundervisningen.

Låter finskspråkiga elever möta svenska språket i autentiska och positiva situationer.

Förmedlar aktuella artister med varierande språkliga bakgrunder.

Skapar samhörighet och arbetsglädje bland svensklärarna i samarbete med andra aktörer.

Producerar kompletterande och relevant läromaterial för undervisningen.

Utövar påverkansarbete och deltar i samhällsdebatten om svenskundervisningen.

Styrgrupp

Nätverket Svenska nu har en styrgrupp som består av relevanta parter för nätverket. Styrgruppen fastställer nätverkets mål, budget, verksamhetsplan och styrdokument. Styrgruppsmedlemmarna bidrar med sin expertis och idkar kritisk översyn över projektets verkställighet.

 

Medlemmar i Svenska nu-nätverkets styrgrupp år 2020

 

Kari Jukarainen, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf

Jenny Kanerva, ambassadråd för kommunikation och kultur vid Sveriges ambassad

Gunvor Kronman, Hanaholmens VD; ordförande

Elina Lehto-Häggroth, tidigare vice stadsdirektör vid Vanda stad

Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Svenska Kulturfonden

Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen

Tea Pasanen, viceordförande för Saga r.f.

Satu Pessi, ordförande för Svensklärarna i Finland rf

Erik Rosenlew, ordförande för Svenska Kulturfonden i Björneborg

Paula Rossi, professor vid Uleåborgs universitet

Terhi Seinä, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen

Pär Stenbäck, minister

Marjo Vesalainen, undervisningsråd vid undervisnings- och kulturministeriet

Niklas Wahlström, ansvarig för utbildning vid Svenska Folkskolans Vänner

Monika Wirkkala, enhetschef vid Svenska institutet

 

Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Delegation

Svenska nu:s delegationsmedlemmar deltar i nätverkets påverkansarbete och fungerar som ambassadörer för svenska språket. Tidigare statsminister Paavo Lipponen fungerar som projektets beskyddare och ordförande för delegationen. I delegationen är framstående personer från olika samhällssektorer i Finland och Sverige representerade.

 

År 2019 finansierades Svenska nu av

Svenska Institutet/ Svenska utrikesdepartementet, Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska litteratursällskapet i Finland, Hugo Bergroth-sällskapet och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Har du ett programförslag?

Nätverket Svenska nu strävar kontinuerligt efter att förnya och förbättra sitt programutbud. Vartannat år arrangerar Svenska nu ett öppet utrop, en call for contribution, där kultur- och andra aktörer har chansen att föreslå nya skolprogram. Nästa utrop arrangeras våren 2021.

 

Svenska nu söker aktörer både från Sverige och Finland. Programmen skall stöda svenskundervisningen i skolan och anpassas till skolornas lektionstider 45–75 min. Svenska nu betalar ett arvode för skolprogrammen. 

 

Svensklärare har också möjlighet att skicka in önskemål på program och turnéorter via bokningsblanketten genom att välja alternativet Övriga önskemål till skolan? i bokningsblanketten.

HundrED

År 2020 presenterade HundrED Nätverket Svenska nu som ett framgångsrikt projekt inom språkinlärning. HundrED.Org är en internationell allmännyttig organisation som letar efter och delar erfarenheter av inspirerande innovationer på utbildningsfältet.  På sin webbplats lyfter HundrED fram Svenska nu:s arbete för att öka på finskspråkiga elevers självförtroende och deras förmåga att uttrycka sig på svenska. Läs mer på HundrEDs webbplats. 

Följ med oss

  • Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!