Projekt: Nordisk benchmarking 2013-2015​

I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom granspråksinlärning initierade Nätverket Svenska nu 2013 ett treårigt nätverksprojekt tillsammans med Norden i skolan/Föreningen Norden, Doctor ABC i gränsregionen Danmark/Tyskland, projektet Finska nu i Sverige och Nordisk språkkoordination. Mål för benchmarking-projektet blev att bidra till kvalitetsutveckling, stimulera till nya arbetssätt samt skapa nätverk och personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta miljöer i Norden. Under projektperioden identifierades det ytterligare aktörer inom kultur- och grannspråksundervisning och genomfördes en forskningsbaserad studie.

Den kunskap som inhämtats i benchmarking-projektet önskas inspirera det officiella nordiska samarbetet, och nationella skolmyndigheter i deras kommande arbete kring nya initiativ, kampanjer och projekt samt lärare inom grannspråksundervisning. Benchmarking-projektet och undersökningsrapporten har presenterats på följande konferenser:

Benchmarking-projektet genomfördes med stöd av Nordplus och Nordisk kulturfond i samarbete med Nordisk språkkoordination.