Påverkansarbete

Nätverkets påverkansarbete

Svenska nu:s verksamhet fungerar inte i ett tomrum. Det politiska beslutsfattandet och samhällsklimatet som återspeglas i föräldrarnas attityder påverkar också vardagen i skolan. Därför måste Svenska nu även göra en insats för att påverka attityderna och beslutsfattandet i en för svenskan positiv riktning.

 

Svenska nu vill bidra till ett gott språkklimat och bevaka förutsättningarna för svenskundervisningen. Nätverket främjar dialog med och mellan lokala och nationella beslutsfattare, arbetsmarknadsorganisationer och samarbetspartner.

 

Svenska nu tar vara på den expertis och auktoritet som Svenska nu:s delegationsmedlemmar besitter och utnyttjar detta i påverkansarbetet. Betydande synergier uppnås genom Svenska nu:s täta samverkan med Hanaholmen.

Aktuellt inom påverkansarbete

Svenska nu föreslår satsningar på svenskundervisningen

Hanaholmens Svenska nu-nätverk konstaterar att det finns en efterfrågan på svenskkunnig arbetskraft i det finländska samhället. Företagarna i Finland utredde språkkunskapernas betydelse med en enkät till sina medlemsföretag våren 2021. Svenskan visade sig vara det klart mest använda språket efter finskan och engelskan: 44 procent

Gunvor Kronman

Inför mera svenskundervisning i andra stadiets yrkesutbildning

Hanaholmens Svenska nu-nätverk, Språklärarna i Finland SUKOL rf och Svensklärarna i Finland rf konstaterar att det är omöjligt att uppnå målsättningarna i läroplanen med nuvarande resurser. Organisationerna kräver att båda språkgrupperna ska ha lika omfattande studier i andra inhemska språket i andra stadiets yrkesutbildning.

Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare.

Delegationsordförande Paavo Lipponen

Brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott

Svenska nu:s delegationsordförande Paavo Lipponen och styrgruppsordförande Gunvor Kronman skickade ett brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott med anledning av nätverkets enkätundersökning om svenskundervisningen.

Ny undersökning om tidigareläggningen av svenskundervisningen

Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde en undersökning, där man utredde hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. Forskningen utfördes av ekonomie magister Tero Kurki.

Elever

Svenskundervisningens förutsättningar

Regeringen Sipilä beredde ett försök med det andra inhemska språket, som gick ut på att 2200 elever skulle få läsa något annat språk än det andra inhemska språket i grundskolan fr.o.m. hösten 2018.

Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen.

Dialog med arbetsmarknadsorganisationer

Svenska nu har fört en dialog med arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden. Nätverket nu vill föra fram att det ligger i såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationernas intresse att finländarnas kunskaper i svenska blir bättre.