Svenskundervisningens förutsättningar

Regeringen Sipilä beredde ett försök med det andra inhemska språket, som gick ut på att 2200 elever skulle få läsa något annat språk än det andra inhemska språket i grundskolan fr.o.m. hösten 2018.

 

Svenska nu bevakade regeringens språkförsök under hela processens gång. Nätverket skickade brev till kommuner och alla partidistrikt inför kommunalvalet år 2017, gjorde ett utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets förslag till proposition om språkförsöket samt deltog i kulturutskottets hörande i riksdagen med ett skriftligt utlåtande och ett muntligt anförande.

 

Under implementeringsfasen av språkförsöket skickade Svenska nu en elektronisk och tryckt broschyr till föräldraföreningar, rektorer och bildningsdirektörer i Kuopio, Björneborg, Imatra, Villmanstrand, Pirkkala, Nyslott, Jämsä, Kaustby, Rovaniemi, Pieksämäki, och Ylöjärvi. I broschyren ingick motiveringar varför det är bra att barnen läser svenska i skolan samt en påminnelse om att alla elever har rätt att få undervisning i det andra inhemska språket – oberoende av språkförsök.

 

Inför riksdagsvalet i april producerade Svenska nu ett material till partierna på svenska och finska, där nätverket föreslog att nästa regering slutför reformen av B1-svenskan och inför mera svenskundervisning i högstadiet. Materialet presenterades enskilt för riksdagspartiernas representanter under hösten 2018 och våren 2019 samt under ett infotillfälle för pressen den 6 februari 2019 i restaurang Glaspalatset i Helsingfors.

 

I regeringsprogrammet förbinder sig regeringen Marin att i snabb takt göra ett program, som stärker inlärningen av det andra inhemska språket i skolan. I september 2019 publicerade Svenska nu och Svensklärarna i Finland ett gemensamt uttalande om hur svenskundervisningen kunde utvecklas och den 25 oktober 2019 arrangerade Svenska nu och Kansalliskielet rf seminariet ”Program för nationalspråken” i Riksdagens Lillaparlaments Medborgarinfo. Som talare märktes Hanaholmens VD Gunvor Kronman, ordförande för Kansalliskielet rf Janne Virkkunen, ambassadör Anders Ahnlid, undervisningsminister Li Andersson, svensklärare Katja Kurki och ordförande för ordförande för Itä-Suomen ruotsinopiskelijat Godis rf Iiris Näkki.

 

I sin inledning redogjorde undervisningsminister Li Andersson för tidtabellen och vilka frågeställningar man kommer att fokusera på i beredningen av regeringens program för att stärka inlärningen av andra inhemska språket i skolan. Hon berömde Svenska nu:s insatser för att främja samarbetet mellan ämnen och förmedla kulturimpulser från Sverige. Ministern informerade om att beredningen av regeringens program inleds i början av år 2020 och hon bjöd Svenska nu att delta i beredningen. Ministerns invit till Svenska nu att delta i beredningen av en för nätverket central politisk process var en stor framgång. Med evenemanget kunde Svenska nu således påverka den politiska beredningen i en fördelaktig riktning.  

 

Svenska nu har framhållit att tidigareläggningen av den medellånga svenskan till åk 6 var motiverad, men reformen ledde till ett bortfall av timmar i högstadiet. Svenska nu verkar för att regeringen slutför reformen av B1-svenskan, så att åk 7-9 ges flera årsveckotimmar till svenskundervisningen. Svenska nu främjar också regeringsprogrammets målsättning att abiturienter avlägger provet i andra inhemska språket i studentexamen.

Elever