Svenska nu föreslår satsningar på svenskundervisningen

Hanaholmens Svenska nu-nätverk konstaterar att det finns en efterfrågan på svenskkunnig arbetskraft i det finländska samhället. Företagarna i Finland utredde språkkunskapernas betydelse med en enkät till sina medlemsföretag våren 2021. Svenskan visade sig vara det klart mest använda språket efter finskan och engelskan: 44 procent av företagen uppgav att de behöver svenskan i sin verksamhet.

Landets utbildningssystem klarar emellertid inte av att svara på behovet av språkkunnig arbetskraft och svensklärarna är uppgivna över de uppenbara bristerna. Nätverket Svenska nu föreslår målmedvetna satsningar på undervisningen i det andra inhemska språket för att Finland ska kunna leva ut sin potential som ett tvåspråkigt land.

 

Satsa på svenskundervisningen i grundskolan

Grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska) lägger grunden för den finskspråkiga befolkningens svenskkunskaper. Regeringen Marin beslöt att lägga till en årsveckotimme svenska i grundskolans språkprogram och en förnyelse av läroplanen har påbörjats. Svenska nu förutsätter att följande regering förbinder sig att verkställa beslutet att införa en årsveckotimme mera svenskundervisning i åk 7-9 och reserverar behövliga medel för ändamålet.

 

Inför mera svenskundervisning i yrkesskolan

Yrkesskolans studier i andra inhemska språket ger inte tillräckliga färdigheter att studera språket på högskolenivå, utan endast en formell kompetens. På högskolenivå måste studeranden ofta repetera grunderna i svenska språket innan de avlägger den så kallade tjänstemannasvenskan, vilket drar ut på studierna. Svenska nu föreslår att finsk- och svenskspråkiga yrkesinriktade grundexamina förenhetligas, så att de obligatoriska studierna i andra inhemska språket omfattar minst två kunskapspoäng.

 

Obligatorisk studentsvenska

I regeringen Marins program ingick en skrivning att regeringens målsättning är att det andra inhemska språket återinförs som  ett obligatoriskt språk i studentexamen. Reformen skulle höja svenska språkets status och sporra eleverna att satsa på svenskan i grundskolan. Svenska nu konstaterar att studier i det andra inhemska språket är en central del i alla finländares skolgång och därmed vore det naturligt att ämnet ingår för alla som avlägger studentexamensprovet.