Björneborg

Fakta 2023

  • Invånarantal: 46 797
  • Svenskspråkiga: 0,9 %, dvs. 429 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 107

Verksamhet och aktörer i Björneborg

Björneborgs svenska samskola är privatägd. Den fungerar som ett aktiebolag ägt av Svenska kulturfonden i Björneborg (SkiB).  Skolans ledande rektor är också VD för SkiB. Det finns en rektor för förskolan och de lägre klasserna på grundskolan samt en rektor för de högre klasserna och gymnasiet. Barnträdgården är en del av samskolans verksamhet. Föreståndaren för barnträdgården ingår i skolans ledningsgrupp.

 

BSS barnträdgård erbjuder svensk småbarnspedagogik för barn som i regel har finska som modersmål. Pedagogerna jobbar språkmedvetet och involverar hemmen i arbetet. Daghemmet har 9 grupper för småbarnspedagogik och tillgång till stadens finskspråkiga specialbarnträdgårdslärare. Verksamheten kommer att utökas med två barngrupper.

 

Skolan har under de senaste åren genomgått många organisatoriska och pedagogiska förändringar. Följande förändring blir förverkligandet av det nya skolcampuset. Under byggtiden evakueras utbildningen till närliggande lokaler.

Förskolan och klasserna 1–6

Det finns ca 150 elever i förskolan och de lägre klasserna. Så gott som alla förskoleelever kommer via barnträdgården. Förskolan verkar också i anknytning till barnträdgården.

 

Klasserna 1–6 består av ca 12 elever/klass och skolan jobbar enligt principen för kompanjonlärarskap. Alla pedagoger jobbar språkmedvetet enligt en modell som utarbetats i samarbete med Åbo Akademi.

 

Förutom klasslärarna arbetar två speciallärare och fyra skolgångsbiträden med eleverna. Tre av biträdena fortsätter efter skoldagen jobbet på skolans eftis.

Klasserna 7–9

I de tre högstadieklasserna och tre gymnasieklasserna går sammanlagt 112 elever. Skolans språkstöttande undervisningsmetoder har lett till goda resultat i modersmålet.

Svensk fritid i Björneborg

Björneborgs svenska pensionärsförening r.f. ordnar månadslunch, sång, bokcirkel, dans, utflykter och gympa för pensionärer.

 

Björneborgs svenska samskolas understödsförening r.f. främsta syfte är att understöda skolans verksamhet och att främja kontakten mellan hem och skola.

 

BSS arkiv kan anses vara en skattkista för såväl Björneborg som för Svenskfinland. Arkivet sköts av en forskare som också skriver och ordnar utställningar.

 

SKiB Campus planeras stå klart kring 2025. En ny träbyggnad utgör tillsammans med nuvarande skolhus ett campus för småbarnspedagogik, grundskola och gymnasium samt kulturlokaler för alla björneborgare. Campuset kommer att ha ett bibliotek, utställningslokaler, ett kafé och en evenemangssal.

 

Svenska kulturfonden i Björneborg grundades 1919 för att främja svenskspråkig kultur i Björneborg med omnejd. Stiftelsen upprätthåller den svenskspråkiga utbildningen och seniorboendet och samt stöder projekt som främjar det svenska språket och kulturen.

 

Svenska klubben är öppen för alla som har det nordiska kulturarvet och det svenska språket kärt. Den äger tillsammans med Suomalainen klubi ett föreningshus där man ordnar tvåspråkigt program. Klubben samarbetar med skolan och med staden. Viktiga evenemang är lucia, Svenska dagen, Runebergsdagen och Suomi Arena.

 

Ålderdomshjälpen i Björneborg hyr ut seniorbostäder i Mikaelsgården och Trekoli samt driver seniorverksamheten Gott åldrande som leds av en verksamhetsledare.

Historia

1558

1892

1898

1948–2002

1963

2018

2023

Den första svenska skolan i Björneborg.

Björneborgs svenska samskola (BSS).

Arbetets vänners Barnträdgård.

Kauttua privata svenska skola i Eura. Skolan var länge en del av BSS och när den upphörde flyttades eleverna dit.

Flyttar BSS till Otavankatu 11. Under åren utvidgas lokalerna med Otavankatu 14 och Mikaelsgården på Mikonkatu 20–22.

Svenska Barnträdgården i Björneborg går samman med BSS.

Ett nytt skolcampus med kulturlokaler blir klart.