Lahtis

Fakta 2023

  • Invånarantal: 120 175
  • Svenskspråkiga: 0,4 %, dvs. 506 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 213 samt 32 elever i språkbadet åk. 0-2.

Verksamhet och aktörer i Lahtis

Folkhälsans daghem i Lahtis verkar i nybyggda lokaler i Svenska gården där också Svenska skolans klasser 0-6 samt Lotila-skolans språkbadsklasser finns. Daghemmet och skolan samarbetar regelbundet kring den svenska utbildningen.

 

Daghemmet har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år samt kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringarna samt eftisverksamhet för elever i åk. 1–2 i Svenska skolans lokaler. 

 

Svenska skolan i Lahtis är en enhetsskola med klasserna 0–9. Elevantalet har ökat stadigt och skolan står inför positiva utmaningar när det gäller att få plats för alla elever. I verksamheten ingår de svenska språkbadsklasserna åk. 0–2 som administrativt tillhör en finskspråkig skola. De högre klasserna (åk. 7–9) befinner sig i en närliggande finskspråkig högstadieskola. De flesta eleverna fortsätter andra stadiet på finska.

 

Svenska gården i Lahtis som invigdes hösten 2019 är svenska språkets och kulturens allaktivitetshus. Huset är ett resultat av samarbete mellan aktiva familjer, finlandssvenska fonder och Lahtis stad. I Svenska gården verkar Folkhälsans daghem, Svenska skolan samt Luckan Lahtis. I Svenska gården samlas svenskspråkiga föreningar och här ordnas svenskspråkiga aktiviteter för olika åldersgrupper.

Svensk fritid i Lahtis

Folkhälsan i Lahtis ordnar verksamhet som riktar sig till alla åldrar; motionsklubbar och -kampanjer, familjeutflykter, barnläger, simundervisning och trivselkvällar för seniorer. 

För svenska i Lahtis r.f. (FsiL) är en stödförening för det svenska i Lahtis. Styrelsen består av representanter för svenskspråkig verksamhet i staden. Föreningen är arbetsgivare åt Luckan Lahtis verksamhetsledare, arrangerar svenska aktiviteter, fungerar som daghemmets och skolans föräldraförening samt bevakar svenskspråkigas intressen i regionen.

Lahden Pohjola-Norden har diskussionsklubbar och en litteraturcirkel, ordnar utfärder m.m. och samarbetar aktivt med andra svenskspråkiga föreningar i Lahtis.

Lahtis församlingar har en kontaktpastor som sköter den svenska verksamheten. Man ordnar 3 svenska gudstjänster per år, allsångskväll och familjeläger. Tillsammans med skolprästen deltar kontaktpastorn aktivt i den svenskspråkiga verksamheten.

Luckan Lahtis har en anställd verksamhetsledare 20 h/vecka. Verksamhetsledaren arrangerar, koordinerar och informerar om svensk verksamhet och fritid i Lahtis-regionen. Luckan Lahtis har sin hemvist i Svenska gården.

Historia

1877-1882

1881

1990-talet

1997

2003

2004

2005

2006

2011

2012

2019

 

2020

Fröken Olga Mathilda Eklunds privat svensk skola i Lahtis.

Statsjärnvägarna grundar en folkskola för sin personal.

I början av årtiondet inleds svenskspråkig barnverksamhet på ideell basis på nytt.

Föräldraföreningen i Lahtis r.f. (FfiL).

FfiL grundar gruppfamiljedaghemmet Svenska dagiset som efter ett par år får daghemsstatus.

Svensk förskola inleds i Svenska dagiset.

FfiL anställer en klasslärare som undervisar åk. 0-1 i dagisets lokaler.

Lahtis stad grundar Svenska skolan i Lahtis (Lahden ruotsinkielinen koulu).

Svenskspråkig högstadieundervisning inleds i Tiirismaa högstadieskola.

Folkhälsan Välfärd tar över daghemsverksamheten i Lahtis. 

Folkhälsans daghem och Svenska skolan flyttar in i Svenska gården. Samma år blir Svenska skolan enhetsskola med klasserna 0-9. De högre klasserna verkar fortsättningsvis i en närliggande finskspråkig högstadieskola.

Svenskt språkbad grundas i Lahtis. Språkbadet inleds i åk. 0–2 i Svenska skolan.