Program för att stärka inlärningen av det andra inhemska språket

Nätverket Svenska nu och Svensklärarna i Finland rf noterar med tillfredsställelse att den nya regeringen ämnar bereda ett program som stärker inlärningen av det andra inhemska språket i skolan. Vi vill från vår sida lyfta fram frågor i anslutning till svenskundervisningen och hoppas att de beaktas i beredningen.
 
Vi anser att det är naturligt och pedagogiskt motiverat att eleverna numera börjar läsa medellång svenska (B1-svenska) i årskurs sex. Med tanke på språkstigen är det dock problematiskt att årskurserna 7-9 gick miste om två årsveckotimmar svenskundervisning i samband med reformen. Det man vann med tidigareläggningen förlorade man i avbruten språkstig.
 
Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i alla kommuner. Detta skapar en ojämlik situation bland eleverna. I värsta fall kan de fyra årsveckotimmarna i årskurserna 7-9 fördela sig så att det inte alls undervisas svenska i nionde klass.
 
Vi uppmanar regeringen att slutföra reformen av B1-svenskan, så att åk 7-9 ges flera årsveckotimmar till svenskundervisningen. Vidare föreslår vi att valfria kurser i det andra inhemska språket skrivs in i den nationella läroplanen för den grundläggande undervisningen utöver de obligatoriska kurserna. Dessa ändringar av timfördelningen är angelägna, eftersom grundskolans svenskundervisning lägger grunden för fortsatta studier.
 
Antalet som avlägger studentprovet i andra inhemska språket har minskat sedan det blev frivilligt att avlägga provet. Om man kunde få tilläggspoäng för studentsvenskan i universitetsstudierna, skulle det sporra gymnasieeleverna att avlägga provet. Studenternas bristfälliga kunskaper i svenska är ett stort problem på högskolenivå.
 
Det omgivande samhället måste öppnas mera för eleverna i svenskundervisningen. Svenska nu har erfarit att inspirerande kulturimpulser i klassrummet ökar elevernas motivation att lära sig svenska. Besök i sådana företag i den egna regionen, som värdesätter svenskkunnig personal, kan öppna elevernas ögon för framtida karriärmöjligheter. Partnerskolasamarbete som ger finländska elever en levande kontakt med jämnåriga kamrater på det andra inhemska språket raserar språkgränser.
 
Vi ser fram emot att få delta i beredningsprocessen av programmet för att stärka inlärningen av det andra inhemska språket i skolan.
 
Gunvor Kronman, styrgruppsordförande
Nätverket Svenska nu
 
Satu Pessi, ordförande
Svensklärarna i Finland r.f.