Jyväskylä

Fakta 2023

  • Invånarantal: 145 887
  • Svenskspråkiga: 0,2 %, dvs. 299 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 56

Verksamhet och aktörer i Jyväskylä

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken vid Onnimanni daghem är kommunal och har under åren flyttat mellan olika finskspråkiga daghem. För tillfället finns det två svenska barngrupper med sammanlagt 22 barn i Onnimanni daghem. I verksamheten betonas svenska språket och idrotten. Daghemmets vice föreståndare jobbar som barnträdgårdslärare inom den svenska verksamheten. När den svenskspråkiga småbarnspedagogiken hösten 2023 flyttar till Kuokkala där svenska skolan ligger blir den svenskspråkiga utbildningsstigen tydligare.

 

Kuokkala svenska skola verkar i samma lokaler som Kuokkalan yhtenäiskoulu. Skolan erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever i årskurserna 1–9. Elevantalet ligger relativt stabilt kring 30. Undervisningen sker i två sammansatta klasser på lågstadiet. Som rektor fungerar en av skolans två klasslärare.

 

Undervisningen sker delvis på finska, liksom eftermiddagsverksamheten och elevklubbarna. På högstadiet är de svenska eleverna integrerade i finska klasser. De får svenskspråkig undervisning i modersmål, realämnena och matematik. Skolan har två ämneslärare anställda i högstadiet och tillgång till skolgångsbiträde 5 h/vecka samt speciallärare 1 veckotimme. Elevvården fungerar på finska.

Svensk fritid i Jyväskylä

Jyväskylä stadsförsamling erbjuder förrättningar på svenska samt håller svenska gudstjänster ca 2 gånger per år. Tillsammans med Svenska sällskapet i Jyväskylä ordnar man luciafest med De vackraste julsångerna.

 

Svenska sällskapet i Jyväskylä r.f. SSJ jobbar för det svenska och vill främja språket och förutsättningarna för dem som talar svenska i regionen. SSJ fungerar som daghemmets och skolans stödförening samt som föräldraförening.

Historia

Svenska barnklubben har sedan långt tillbaka varit en viktig del av det svenska umgänget i Jyväskylä. Med åren blev barnklubben också en träffpunkt för föräldrarna och där väcktes tanken om en svenskspråkig daghemsgrupp.

1999

2002

2003

2009

2019

Svensk kommunal daghemsverksamhet startar.

Föreningen Svenska sällskapet i Jyväskylä r.f. (SSJ) grundas.

Den första svenska skolklassen i Pohjanlampi skola startar.

Svensk undervisning i de högre klasserna 7-9 inleds.

Kuokkala svenska skola som är en kommunal enhetsskola grundas.