Kervo

Fakta 2023

  • Invånarantal: 37 676
  • Svenskspråkiga: 1,2 %, dvs. 467 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 112

Verksamhet och aktörer i Kervo

Folkhälsans daghem Trollebo är ett köpavtalsdaghem för svenskspråkiga i Kervo och servicesedelproducent för Kervo stad. Även familjer i grannkommunerna kan anhålla om dagisplats på Trollebo. Daghemmet erbjuder svensk småbarnspedagogik för svenskspråkiga och språkbadsinspirerad verksamhet för finskspråkiga och andra modersmål.  Daghemmet verkar i stadsdelen Kannisto, i samma lokaler som den svenska skolan. Lokalerna borde förnyas. Dagis och skola har ett tätt samarbete, personalen har gemensamt personalrum. I lokalerna verkar också den svenska förskolan.

 

Svenskbacka skola är en kommunal svenskspråkig grundskola med årskurserna 1–6. Elevantalet har ständigt ökat och skolhuset är både trångt och slitet. Till skolans elevupptagningsområde hör även Mäntsälä, Tusby och Vanda. Skolan tar emot svenskspråkiga elever samt språkbadselever med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Undervisning ges i sammansatta klasser och man jobbar temainriktat och språkmedvetet. Eftisverksamheten arrangeras i kommunens regi på Svenskbacka skola. Det ordnas också elevklubbar på skolan efter skoldagen.

 

Skolan samarbetar aktivt med Trollebo daghem och övriga skolor inom Språkönätverket r.f. Eleverna får välja att fortsätta årskurserna 7–9 i Helsinge skola (Vanda) eller i Kungsvägens skola i Sibbo.

Svensk fritid i Kervo

Folkhälsan i Kervo ordnar hälsofrämjande fritidsverksamhet, t ex simskolor för barn och motionsgrupper för vuxna.

 

Kervo svenska ungdomsförening grundades år 1909 och 2009 utgavs 100-årshistoriken Svenskbacka, Idag finns föreningen på Facebook. Föreningen ordnar aktiviteter för sina medlemmar som är i alla åldrar.

 

Svenskbacka Hem och Skola rf fungerar som föräldraförening för såväl Trollebos daghem som Svenskbacka skola. Föreningen stöder den svenska utbildningen i Kervo och ordnar olika aktiviteter för familjerna. 

Historia

1889

1897

1897

1960

1991

2001

2011

 

2012

2017

En tvåspråkig folkskola grundas i Kervo. 

Språkgrupperna skiljs åt då folkskoleinspektörerna anser tvåspråkigheten vara störande.

Ett eget svenskspråkigt folkskolehus färdigställs.

Den svenska folkskolan i stadsdelen Labbila stängs. 

En svenskspråkig barngrupp i det finskspråkiga daghemmet Jaakkolan päiväkoti startar.

Folkhälsan Välfärd AB tar över den svenskspråkiga dagvårdsverksamheten.

Svenskbacka skola i stadsdelen Kannisto grundas. Folkhälsans lokalavdelning ansvarar för den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten.

Folkhälsans daghem Trollebo flyttar in i samma lokaler som Svenskbacka skola.

Kervo kommun tar över eftermiddagsverksamheten som skolans rektor nu ansvarar för.