Nurmijärvi

Fakta 2023

  • Invånarantal: 44 458
  • Svenskspråkiga: 1,2 %, dvs. 546 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 69

Verksamhet och aktörer i Nurmijärvi

Daghemmet Äppelgården är ett kommunalt daghem med tre barngrupper. 2 svenska och en finsk. I den finskspråkiga gruppen ”språkduschar” man i svenska.  Den svenska förskolegruppen som hör till daghemmet verkar i Vendlaskolan som startklass tillsammans med åk. 1–2. På grund av avstånden är övrigt samarbete mellan dagis och skolan svårt att genomföra. Daghemsföreståndaren är finskspråkig och ansvarar för sammanlagt tre daghem. 

 

Vendlaskolan ligger i Klövskog i Nurmijärvi. Även den svenskspråkiga förskolan som tillhör Daghemmet Äppelgårdens daghem finns i skolans lokaler. 

 

Skolan har en egen skolbyggnad med sex klassrum och delar vissa utrymmen med grannskolan Syrjälän koulu. Även elevvården är delvis gemensam. Lärare på båda skolorna undervisar varandras elever och pga. god grannsämja är läroämnet svenska ett populärt ämne på Syrjälän koulu.

 

Skolan fungerar som närskola endast för elever med svenska som registrerat modersmål. Skolans elevantal har på senare år sjunkit. 

De flesta av skolans elever fortsätter högstadiet på svenska i Helsinge skola i Vanda.

Svenskspråkigt skolcampus i framtiden ​

Det finns långtgående planer på att Vendlaskolan och de svenska grupperna i daghemmet Äppelgården skulle flytta till Syrjälän päiväkoti som ligger bredvid Vendlaskolan. Samarbetet inom den svenska skolstigen antas bli aktivare då och verksamheten synligare. Personalen är positiv till idén men är osäker på om lokalerna är ändamålsenliga.

Svensk fritid i Nurmijärvi

Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. är en opolitisk förening som arrangerar olika aktiviteter för att främja den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi kommun. 

 

Vendla Hem och Skola r.f. arbetar för att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Föreningen ansvarar för eftis-verksamheten som elever upp till åk. 4 kan delta i samt stöder skolan på olika sätt.

Historia

1874

1875

1886

1889

1800-talet

 

1995

1997

2004

2008

2015

Fru Adlercreutz grundar den privata folkskolan i Nuckars.

Den kommunala Othbys pojk– och flickskola i Nurmijärvi grundas.

En kommunal folkskola i Kykokbyn grundas.

Godsherren Constantin Linder grundar en egen folkskola år 1889 för sina undersåtar.

I slutet av århundradet blir undervisningen alltmer finskspråkig i enlighet med kejsarens förordning. De svenskspråkiga eleverna skickas beroende på avstånden antingen till Vanda, Esbo eller Hyvinge.

Svenska föreningen i Nurmijärvi startar.

Det kommunala daghemmet Äppelgården startar.

Vendlaskolan grundads som ett resultat av aktiva föräldrars arbete.

Vendlaskolan får en tillbyggnad.

Skolbyggnaden återinvigs efter renovering och ytterligare utbyggnad.