Rätt att lära sig svenska oberoende av bakgrund

Nätverket Svenska nu och Nordiska Somaliska Föreningen rf (Nordicsom) har lämnat in ett utlåtande om regeringens förslag att ändra bestämmelserna om stöd för för lärande och skolgång. Organisationerna uppger att det finns ett behov att förtydliga, precisera och förenhetliga de stödformer som eleven får, så att stödåtgärderna är enhetliga i hela landet.

 

Svenska nu och Nordicsom kommenterar särskilt frågan om att befria eleven från en lärokurs i den grundläggande utbildningen. Enligt förslaget skulle det alltid vara en sista åtgärd att befria eleven helt eller delvis från den grundläggande utbildningens lärokurs. Regelverket skulle utgå från elevens rätt till förebyggande stöd och åtgärder som lämpar sig för den individuella situationen.

 

I utlåtandet skriver Svenska nu-nätverkets styrgruppsordförande Gunvor Kronman  och Nordiska Somaliska Föreningens styrelseordförande Ahmed Hassan att de upplever att det är oklart på vilka grunder elever med invandrarbakgrund har befriats från svenskundervisningen, och att det är bra att regelverket skärps i detta avseende. Beslutet att allt för lättvindigt befria elever med invandrarbakgrund från svenskundervisningen kan ha allvarliga följder för deras framtid. Möjligheterna till högre utbildning urholkas och t.ex. anställning inom offentliga sektorn eller till högre tjänster försvåras. Det är en jämlikhetsfråga att elever med invandrarbakgrund har rätt att lära sig svenska i Finland.